Bij Alpha ontdek je op een ontspannen manier wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook heel gezellig! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over boeiende onderwerpen. Ga dit inspirerende avontuur aan.

At Alpha you discover in a relaxed way what the Christian faith is all about. The course is accessible, educational and also very pleasant! Ask all your questions and talk to other participants about exciting topics. Take on this inspiring adventure.

De Prayer Course bestaat uit acht interactieve bijeenkomsten voor kleine groepen, op basis van het Onze Vader. Het Onze Vader is een gebed dat Jezus ons leert in de Bijbel. De cursus is gemaakt om in gesprek te gaan over gebed en om je gebedsleven te verdiepen. Met onderwerpen als voorbede, onbeantwoord gebed en leren luisteren.

The Prayer Course consists of eight interactive small group meetings based on the Lord’s Prayer. The Our Father is a prayer that Jesus teaches us in the Bible. The course is designed to engage in conversation about prayer and to deepen your prayer life. With topics such as intercession, unanswered prayer and learning to listen.

De cursus Groeien in Genade helpt je de onvoorstelbare rijkdom te gaan begrijpen van wat het betekent om Gods kind te zijn. Dat we niet ons uiterste best hoeven te doen om ons te gedragen zoals we denken dat een christen zich zou moeten gedragen. We kunnen simpelweg leven vanuit de waarheid over wie we nu zijn: vrij, onschuldig, zonder schaamte, moedig, nederig en klaar om veel vrucht te dragen!

The Growing in Grace course will help you understand the unimaginable richness of what it means to be God’s child. That we don’t have to do our very best to behave as we think a Christian should. We can simply live from the truth of who we are today: free, innocent, without shame, courageous, humble, and ready to bear much fruit!

De discipelschapcursus Freedom in Christ helpt je de waarheid te begrijpen over wie je bent in Christus en persoonlijke en geestelijke conflicten op te lossen. Je groeit verder in volwassenheid en vrijheid in Christus en wordt een discipel die vrucht kan dragen. De cursus heeft al voor heel veel mensen een groot verschil gemaakt in hun dagelijks en geestelijk leven.

The Freedom in Christ discipleship course helps you understand the truth about who you are in Christ and resolve personal and spiritual conflicts. You continue to grow in maturity and freedom in Christ and become a disciple who can bear fruit. The course has already made a big difference for many people in their daily and spiritual life.

In de Bijbel staan veel teksten over rijkdom, geld en vermogen. Blijkbaar vindt God het belangrijk dat we Zijn principes over wijs omgaan met geld leren ontdekken en ook leren toepassen. Iedereen heeft met geld te maken. Wil jij samen met anderen ontdekken wat Gods plannen zijn over omgaan met geld?

The Bible contains many texts about wealth, money, and assets. Apparently, God thinks it is important that we learn to discover and apply His principles about the wise use of money. Everyone has to deal with money. Would you like to discover together with others what God’s plans are for dealing with money?

De Premarriage Course kun je zien als een investering in je relatie. Als jullie gaan trouwen, is deze cursus een goede voorbereiding op jullie huwelijk. Hopelijk gaat jullie huwelijk een leven lang mee, dus het is goed om je daarop voor te bereiden.

You can think of the Pre-marriage Course as an investment in your relationship. If you are getting married, this course is good preparation for your marriage. Hopefully, your marriage will last a lifetime, so it is good to prepare for that.

Een goed huwelijk vraagt aandacht! De Marriage Course is ontwikkeld om huwelijken te versterken.
De Marriage Course is voor stellen die willen investeren in hun relatie. De cursus is ontwikkeld door christenen, maar is relevant voor iedereen. De Marriage Course behandelt onderwerpen waar ieder stel mee te maken krijgt. Het maakt niet uit of je minder dan 2 jaar of meer dan dertig jaar getrouwd bent.

A good marriage requires attention! The Marriage Course is designed to strengthen marriages.
The Marriage Course is for couples who want to invest in their relationship. The course was developed by Christians but is relevant to everyone. The Marriage Course covers topics that every couple faces. It doesn’t matter if you have been married for less than 2 years or more than 30 years.